Samenwerking waar het kan

Het Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk verenigt de gemeenschappelijke belangen van alle ondernemers en ondernemingen in onze gemeente. De doelstelling: Samenwerking waar het kan, op eigen kracht waar het moet. Het bestuur van het Ondernemersplatform faciliteert en organiseert de samenwerking en zoekt naar verbinding. Commissies op specifieke terreinen bepalen het beleid en de visie op geldende onderwerpen. De diverse ondernemersverenigingen zijn in het bestuur en de commissies vertegenwoordigd.

Lees verder


Ons Fonds beheert de financiën in het Ondernemersfonds. Dit bestaat uit de heffing die de gemeente int via een opslag op de OZB op alle niet-woningen. Huurders en eigenaren dragen zo bij aan een gemeenschappelijke pot geld, die aangewend wordt om lokale initiatieven van algemeen belang voor het lokale bedrijfsleven te ondersteunen dan wel mogelijk te maken. Om tot een zo goed mogelijke verdeling te komen zijn trekkingsgebieden opgericht waarbinnen de ondernemers samenwerken t.b.v. hun gezamenlijke belangen dan wel aan belangen die ook andere gebieden betreffen.

www.ons-fonds.nl


De Raad voor Handel, Industrie en Dienstverlening Bodegraven is de oudste ondernemersvereniging in onze gemeente. Van oudsher zijn bij de RvHID de grotere werkgevers aangesloten, die langs deze weg hun gezamenlijke belangen behartigen. Op veel vlakken, met name op het gebied van gewenste economische ontwikkelingen, is de Raad van oudsher een belangrijke gesprekspartner voor overheden. Daarnaast heeft de RvHID ook een belangrijk sociaal aspect dat het ondernemersklimaat ten goede komt: er worden drukgezochte sociale activiteiten ondernomen.

www.rvhi.nl


De Reeuwijkse Ondernemers Vereniging (ROV) zet zich al jarenlang in t.b.v. het bedrijfsleven in Reeuwijk. De organisatie wil zoveel mogelijk ondernemers en ondernemingen bundelen om het lokale ondernemersklimaat te verbeteren. Doelstelling is het versterken van de onderlinge contacten, maar de ROV komt ook op voor de belangen van de ondernemers richting overheden en andere ondernemersorganisaties.

www.reeuwijkseondernemersvereniging.nl


De Bodegraafse Ondernemers Vereniging (BOV) trekt vooral leden aan uit het Bodegraafse Midden- en Kleinbedrijf, waarbij een grote nadruk ligt op de winkeliers en winkelbedrijven in het centrum. Ook in het centrum gevestigde dienstverlenende bedrijven en de horeca zijn aangesloten bij de BOV om de gezamenlijke belangen te behartigen. Het verbeteren van het winkelklimaat is een van de speerpunten van de BOV.

bov-bodegraven.nl

Commissies


Commissies op specifieke terreinen bepalen het beleid en de visie op geldende onderwerpen. Zie voor een overzicht van commissies de overzichtspagina. Vanuit deze pagina kunt u indien gewenst doorklikken naar de afzonderlijke pagina's van de commissies.